A SZERELEM A LEGFÖLSÖBB SZINTEKEN JÁTÉKSZABÁLYZAT

A SZERELEM A LEGFÖLSÖBB SZINTEKEN JÁTÉKSZABÁLYZAT

RTLKlub.hu | 2011. május 16., hétfő | Hírek

Az IKO Sales House Kft. és a Telekom New Media Zrt. által közösen szervezett Szerelem a legfölsöbb szinteken játék szolgáltatás leírása és szabályai

A Szerelem a legfölsöbb szinteken játék szervezője az IKO Sales House Kft. (továbbiakban: ISH), technikai lebonyolítója a Telekom New Media Zrt.(továbbiakban: TNM)

I. A műsorszám

A Szerelem a legfölsöbb szinteken játék egy spot alapú műsorszám, amelyben a résztvevők megtippelhetik, hogy a Szerelem a legfölsöbb szinteken című műsorban főszereplő Alekosz kit választ párjául.

II. A tippelés

1. A tippelés meghatározása
A 2011. május 10-én induló új, alapdíjas SMS alapú szolgáltatás, amelynek keretében a résztvevők sms-ben tippelhetnek arra, hogy a Szerelem a legfölsöbb szinteken című műsorban főszereplő Alekosz kit választ párjául az utolsó adásban.
Az érvényesen leadott tippek után a résztvevő részt vesz a nyeremények kisorsolásában. Érvényes a tipp, amennyiben a szereplő személye egyértelműen beazonosítható.
Résztvevők
Az emelt díjas sms-ben a szavazást igénybevevő személyeket a későbbiekben résztvevők -ként definiáljuk.

2. A tippelés általános bemutatása
A Szerelem a legfölsöbb szinteken játék szolgáltatás célja, hogy a résztvevők tippjükkel megpróbálják eltalálni, hogy a Szerelem a legfölsöbb szinteken című műsorban főszereplő Alekosz kit választ párjául az utolsó adásban.
A műsor során a játékosok száma adásról-adásra folyamatosan csökken.

3. A tippelésben résztvevő személyek:
A tippelésben részt vehet minden természetes személy, aki emelt díjas sms-ben tippel. (továbbiakban: résztvevő).

4. A tippelés technikai feltétele:
a) bármely hazai mobiltelefon-szolgáltató, bármely ügyfele, aki olyan előfizetői vagy kártyás csomaggal rendelkezik, melyből alapdíjas SMS üzenet küldésére van lehetőség, a szolgáltatást igénybe tudja venni (az SMS alapdíjas);

5. A tippelés menete:
• A résztvevők a televíziós adásból értesülnek a játékosokhoz tartozó elnevezésekről, amelyek közül az általuk legesélyesebbnek tartott játékos elnevezését (Ágnes, Andrea, Anita, Barbara, Beatrix, Brigitta, Dorisz, Éva, Magdi, Magdolna, Olga, Orsolya, Renáta, Szilvia, Tímea, Veronika) a 06-20-900-0629-es telefonszámra elküldik (alapdíjas sms)

6. A tippelés időtartama:
A tippelés tervezett időtartama: 2011. május 10-én az első spot képernyőre kerülésétől 2011. május 29-ig az utolsó spot végéig. Ezen időszak minden napján, napi 24 órában van mód a szolgáltatás igénybevételére. A tippelés időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett tippek érvénytelenek.

III. Nyeremények, Nyertesek, Eredmények közzététele

1. Nyeremény
A Szerelem a legfölsöbb szinteken játékban a résztvevők között az adásban ismertettek alapján nyeremények kerülnek kisorsolásra. Minden adásban a nézőkkel és résztvevőkkel képpel és elhangzással ismertetjük az egyes nyereményfa struktúrát. és az egyes nyereményeket.
Azok között a résztvevők között, akik a hazai mobilszolgáltatok rendszerén keresztül helyes formában adták le Szerelem a legfölsöbb szinteken játékban tippjüket, a TNM a számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolja a nyerteseket.
A napi és heti nyereményekről a résztvevők az adásból értesülnek. A fődíj egy 26 colos, Internet LED tv a Sony Centerek felajánlásával.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre nem válthatók át.
A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően az IKO Sales House Kft.. vagy megbízottja juttatja el/adja át a nyereményeket. A nyeremények átadásáról televíziós felvétel készülhet, melyen nyertesnek a nyereményátadása rögzítésre kerül, amelyről a Magyar RTL Televízió Zrt, által sugárzott RTL Klub csatorna korlátozás nélkül bemutathat. Az adás időpontjáról felek direktben állapodnak meg.

A Szervezők vállalják, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a Szervezőket terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti, a Nyertes részére a személyi jövedelemadó kötelezettség teljesítéséhez szükséges igazolást a nyereménnyel együtt átadja.
Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok helytelenül vagy hiányosan történő megadásának, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeit minden esetben a nyertes viseli.

2. A nyertes definiálása
Nyertesnek ismeri el a TNM azt a játékban résztvevőt, aki az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:
• ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást;
• ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást;
• ismeri a nyertes SMS küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást.
A kisorsolt nyertes minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja vissza TNM; közjegyző jelenlétében a sorolás után és azt jegyzőkönyvben rögzítik.

3. A nyertes kiértesítése
• A Szerelem a legfölsöbb szinteken játékban kisorsolt nyertesét a TNM telefonon kiértesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről. Amennyiben a nyertes telefonon nem elérhető (nincs térerő, külföldön tartózkodik, ki van kapcsolva, nem veszi föl, stb), a kiértesítést az TNM operátorai 3 alkalommal, különböző napszakban kísérlik meg.

4. A nyeremények kifizetésének feltétele:
A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:
 név; anyja neve; születési hely és idő;
 személyi igazolvány szám és adóazonosító jel
 A beazonosított nyertes személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással ellátott személy útján egyeztethetnek a nyeremény átvételéről a Bp. XXII. Nagytétényi u. 29 sz. alatt, a Magyar RTL Televízió Zrt. illetve a Telekom New Media Zrt.. székhelyén.
A nyeremény átvételekor igazolnia kell a nyertesnek, hogy az általa a játékban használt telefonszám egyenlege (számlája) rendezve lett, díjtartozása az operátor felé nem áll fenn.
A nyertes a nyeremény átvételével hozzájárul, hogy nevét és személyét (értve ezalatt kép vagy tv-s megjelenést, szereplést) a Magyar RTL Televízió Zrt. valamint a Telekom New Media Zrt. promóciós célokra felhasználhatja. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig (szükség szerint; előre egyeztetett időpontban) rendelkezésre kell állnia.

5. A nyeremény-igény érvényesítésének időtartama:
A nyeremények érvényessége 30 nap, azaz amennyiben ezen idő alatt a TNM nem tudja elérni a nyertest, vagy az elért és értesített nyertes ezen idő alatt, de legkésőbb az értesítéstől számított 8 napon belül nem veszi át nyereményét, valamint abban az esetben, ha a kisorsolt nyertessel szemben a III. 2 pont szerinti kizárási ok áll fenn, úgy az alábbi szabályok érvényesek:
 a nyertes nyereménye át nem vett nyereménynek minősül, a nyereményt a TNM újra kisorsolja.

A nyertes köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

IV. Adatkezelés

A résztvevő tippjének leadásával tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet és egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének, és részleteinek későbbi, a Szervező általi bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig (szükség szerint) rendelkezésre kell állnia.

A résztvevő engedélyezi, hogy a Szervező a játék szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a jogszabályoknak, így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek (Adatvédelmi törvény) megfelelően kezelje.

A résztvevő kijelenti, hogy a játék feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a játékhoz megadott személyes adatokat a Szervező

(i) a játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, azt 3. személy részére továbbítsa, illetve adatfeldolgozóval feldolgoztassa.

A résztvevő a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a résztvevő adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, így különösen, ha nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a Szervezőtől az alábbi címen vagy elérhetőségen: Bp. XXII. Nagytétényi u. 29. sz.

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

A Szervező a hatályos szabályozással összhangban, így különös tekintettel a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére, ezen adatokat mindaddig kezeli, amíg a résztvevő a hozzájárulását vissza nem vonja.


A jelen Szabályzatban foglaltak tekintetében a M-RTL adatkezelő, míg TNM az M-RTL megbízása alapján és annak keretei között adatfeldolgozó.

Adatkezelési nyilvántartási szám: 692

V. Felelősség kizárása

A hibás (pl. név elírás, kód tévesztés) tippekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen szabályzatban foglalt feltételeknek meg nem felelő tippek érvénytelenek, és azok a játékból kizárásra kerülnek, a nyereménysorsoláson részt nem vehetnek. Amennyiben Szervező tudomására jut, hogy az érvénytelenségi ok ellenére valamely előbb említett tipp a játékban mégis részt vett, a Szervező az erről való tudomásszerzését követően azt a játékból haladéktalanul kizárja.

A szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
IV. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A Szerelem a legfölsöbb szinteken játék önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól zárt bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmakat.
A TNM az SMS-ek feldolgozását, a válasz SMS-ek tartalmát saját hardware, és sofware rendszerén belül kezeli.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó nyereményjáték előírásoknak megfelelő lebonyolítását a TNM a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.
A Magyar RTL Televízió Zrt. és a TNM a résztvevők személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások szerint kezeli.


V. Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek

A szolgáltatással kapcsolatban a TNM (1) 371-4820-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A TNM a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TNM ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet.

TNM ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.
VI. A résztvevő a szavazással és a játékkal kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

VII. A hivatalos Szabályzat hozzáférhető a Szervező címén és Honlapján (http://alekosz.rtlklub.hu/).

VIII. A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi.

Budapest, 2011. május 9.

IKO Sales House Kft. Telekom New Media Zrt

KOMMENTEK
Új hozzászólás (moderálás után jelenik meg)
0/1000 karakter